Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

Nr.  Data e regjistrimit të kërkesës Objekti                                                                                                                                        Data e kthimit të përgjigjes Statusi i   kërkesës Tarifa

 

01 05.01.2016 Kerkese ankese per zyren e ALUIZNIT 07.01.2016

Derguar shkrese per info. Aluiznit

E kryer Nuk ka
02 05.01.2016 Falje gjobe 05.01.2016 Përfunduar Nuk ka

 

03 08.01.2016 Kerkes-Ankese per ndihmen ekonomik 11.01.2015

Derguar per info.bashkise Shkoder

Ne proces Nuk ka
04 14.01.2016 Kerkes-ankese per pagesen e ndih-ekon

Nga Kryeministria

22.01.2016 E kryer Nuk ka
05 14.01.2016 Kerkese ankese per pagesen e ndih-ekon

Ng a Kryeministria

 22.01.2016 E kryer Nuk ka

 

06 15.01.2016 Kerkese ankese per takim me Prefektin lidhur me pronen 25.01.2016

Takim ne zyren e Prefektit

Përfunduar Nuk ka
07 20.01.2016 Kerkese per punesim 23.02.2016

Pergjigje kryeminstrise

  E kryer postare
08 20.01.2016 Kerkese per punesim Derguar kryeministrise pergj 3.3.2016 E kryer postare
09 20.01.2016 Kerkese-ankese per prishje ndertimi pa leje 27.01.2016 E Kryer Nuk ka
10 25.01.2016 Kerkese-ankese lidhur me bursat e studenteve 26.01.2016 Perfunduar Nuk ka
11 26.01.2016 Kerkese-ankese lidhur me OSHEE

 

1.02.2016 dergu OSHEE Perfunduar

01.02.2016

postare
12 27.01.2016 Falje gjobe 27.01. 2016 Perfunduar ska
13 28.01.2016 Kerkon kopje VKK nga arkiva 1.2.2016 14.04.2016

shkrese nga Kryeminstria

postare
14 01.02.2016 Kerkese-ankese per vendodhej e kabines se OSHEE-se 03.02.2016 Perfunduar postare
15 02.02.2016 Falje gjobe 02.02.2016 perfunduar ska

 

16 03.02.2016 Kerk- ankese per prob e ndotjes  mjedisore 10.02.2016 Ne proces
17 03.02.2016 Info lidhur me zgjedhjet e kryepleqve, fshati Mece NJ.AD Rrape 12.02.2016 Ne proces
18 04.02.2016 Kerkese-ankese lidhur me mangesite e vendimeve te KQSH 12.02.2016 Pefunduar postare
19 04.02.2016 Kerk-ankese lidhur me ndertimin prane baneses 15.02.2016 Proces
20 09.02.2016 Kerkese-ankese lidhur me VKB 11.02.2016 perfunduar Pa tarife
21 09.02.2016 Kerkese ankese per punesim

 

18.03.16 Perfunduar zyra e punes Shk. postare
22 12.02.2016 Kerkese-ankese per token nga kryeministria 29.02.2016 perfunduar postare
23 12.02.2016 Kerk-ankese per token, nga kryeministria 18.02.2016 perfunduar postare
24 16.02.2016 Kerkese per dokumenta nga arkiva 16.02.2016 perfunduar Pa tarife
25 16.02.2016 Kerkese-ankese ne lidhje me zgjedhjen e kryetarit te fshatit Buzhale-Puke 18.02.2016 Perfunduar postare
26 24.02.2016 Kerkese-ankese per ndihme nga fatkeqsi natyrore e djegjes se stalles 24.02.2016 Esht sqaru kerkusi Ska
27 25.02.2016 Kerkese-ankese per shendetsine 25.02.2016 perfunduar Ska
28 25.02.2016 Kerkese-ankese per punesim

 

29.02.2016 Perfund

Dt.17.3.2016

postare
29 29.02.2016 Falje gjobe 29.02.2016 Sadete kipli Pa tarife
30 01.03.2016 leje e Zakonshme 01.03.2016 kryer pa tarif
31 03.03.2016 Kerkese-ankese per transportin

Mirdita SHPK

07.03.2016 Kryer

Data 1.4.16

Pa tarif
31 03.03.2016 Falje gjobe 11.03.2016 perfunduar Pa tarif
32 10.03.2016 Kerkon kopje te dok. nga arkiva 10.03.2016 perf ska
33 15.03.2016 Kerkese ankese per pronesi 15.03.2016 Ne proces postare
34 15.03.2016 Kerk-ankese per transportin e nxenesve ne shkolla 22.03.2016 Kryer dt.4.4.16 postare
35 17.03.2016 Kerkese per kopje dokm. nga arkiva 18.03.2016 perfunduar ska
36 21.03.2016 Kerkese per falje gjobe 21.03.2016 perfunduar ska
37 23.03.2016 Kerkese per b.punim “per mjedisin” 23.03.2016 perfunduar ska
38 31.03.2016 Kerkese per problemin e rruges Bashkia Vau-Dejes (Kryeministria) 04.04.2016 Kryer dt.03.05.16 postare
39 05.04.2016 Perfaqsues te zonave te permbytura 09.04.2016 E perf ska
40 07.04.2016 Kerkese ankese-per mosrregjistrim te prones 15.04.2016 E perf postare
41 08.04.2016 Kerkese -Ankese  lidhur me ndih-ek 25.04.2016 E perf Postare
42 14.04.2016 Kryeministria –K-A lidhur me prob financiare 19.04.2016 Ne proces postare
43 20.04.2016 Famullia ShenNikolla 28.04.2016 kryer postare
44 21.04.2016 Kryeministria ne lidhje me  banesen e tij 16.05.2016 kryer postare
45 22.04.2016 Bar-restorant   “shqiponja”per zbatimin e VKM nr.842 20.05.2016 kryer postare
46 22.04.2016  Kerkese per  ndryshimin e emrit 26.04.2016 perf postare
47 25.04.2016 Kryetari i fshatit Gjegjan, per zbatimin e VKK NR.10/1 05.05.2016 Kryer dt.7.6.2016 postare
48 28.04.2016 Min. e Puneve  Brendshme ridergoj letren e kryeplakut te fshatit Gjegjan 05.05.2016 Kryer dt.7.6.16 postare
49 26.04.2016 Kerkese per  certifikate familjare 3.6.2016 kryer postare
50 5.5.2016 Kerkese per falje gjobe 10.05.2016 E kryer ska
51 5.5.2016 Tranzit shpk, njoftim per shlyrje detyrimi 10.05.2016 E kryer postare
52 9.5.2016 Kerkese per Falje gjobe 10.05.2016 E kryer ska
53 11.5.2016 Kerkese per punesim 23.05.2016 E kryer postare
54 11.5.2016 Kerkese per punesim
55 13.05.2016 Kerkon zbatimin e VKK Gjegjan 2014 20.05.2016 E kryer postare
56 25.05.2016 Kerkese ankese per ndotje akustike te qendres rinore ARKA 30.05.2016 E kryer me dt.21.6.2016 postare
57 31.05.2016 Kerkese  per pronesine

Kryeministria

06.6.2016 E kryer postare
58 31.05.2016 Kerkese per pronen proces
59 01.06.2016 Kerkese per kopje doc  nga arkiva. 01.06.2016 perfundur  ska
60 03.06.2016 Kerkese  lidhur me kanalet kulluese prane baneses 03.06.2016 Perfunduar
61 06.06.2016 Kerkese per  takim me Prefektin 06.06.2016 perfunduar  
62 13.06.2016 Banoret e bahcalekut-kerkese ankese per nderhyerje ne lumin Drin      
63 13.06.2016 Pedicion kunder zgjedhjes se kryepleqve te Rrethinave 16.06.16 proces postare
64 12.08.2016 Kryeministria ne lidhje me pedicionin e banore te ish-kom Rrethina      
65 17.06.2016 Kerkese per kopje te VKK Shkrel      
66 23.06.2016 Kerkese ankese lidhur me probleme mjedisore 28.06.2016 proces postare
67 07.07.2016 Issh-kthim pergjigje      
68  08.07.2016 Dshp-kthim pergjigje      
69 08.07.2016 Bashkia Puke-kthim pergjigje 13.06.2016 perfunduar postare
70 27.06.2016 Banoret e fshatit Mjede kerkese ankese ne lidhje me ndotjen e ujit te pishem nga HEC-Ashte 04.07.2016 proces postare
71 18.06.2016 MIE-ne lidhje me kerkese ankesen e banore te fshatit Mjede      
72 21.07.2016 Dshp-kthim pergjigje 08.08.2016  proces  
73 27.06.2016 VODAFON-AL kthim pergjigje per bashkine Vau-Dejes  08.08.2016  
74 30.06.2016 Kerkese-ankese per pronen 08.08.2016 perfunduar arkivuar
75 06.07.16 Banoret e bashkise Puke-kekese ankese per problemin e prones dhe biznesit 15.07.2016 proces postare
76 18.07.2016

21.07.2016

Kryeministria-dergon shkresen e bash.Puke

Kthim pergjigje

postare
 

77

18.07.16

29.07.16

04.08.16

 

Kryeministria-ZVRPP,zyra e punes-kthim pergjigje  lidhur me problemet soc-ek

 

21.07.16

 

perfunduar

postare

 

78 19.07.16 Kerkon kopje VKB Puke, shprehje ligjshmerie nga arkiva  22.07.16 perfunduar postare
 

79

 

 

 

Kerkese ankese lidhur me furnizimin me uje te pishem

 

 

 

 

 

 

 

 

postare

 

80 09.08.16

22.08.16

05.08.16

 

Kerkese-ankese per problemin e rruges

03.10.16 perfu
81 12.08.16 Kerkese ankese lidhur me zyren e urbanistikes b.Puke 01.09.16 perfundu
82 24.08.16 Kerkese-ankese lidhur me sistemin e kanalizimeve 26.09.16 perfundu
83 09.09.16 Ndermarrja e ujesjellsit-Kthim pergjigje 14.08.16 perf
84 06.09.16 Kryeministria-leter e per emertimin e shkolles 30.09.16 perfund  
85 09.09.16 Ankese lidhur me djegien e baneses  
86 15.09.16  Kerkese-ankese per tregtimin e bagetive 20.09.16 Bashkise Shkoder  
87 19.09.16 Kerkese ankese per oret e punes nga DAR 26.09.16 DAR-shkoder  
88 23.09.16

 

Kerkese ankese per ceshtje social politike

 

 

 

 

03.10.16

 

 

Bashkia vau-dejes

 

 

 

 

89 28.09.16 Kerkese ankese per zgjedhjen  e kryepleqve  
90 11.10.16 Kryeministria-Dergohet sshkresa e shoq. Dugagjini per problemin e rruges Prekal-Kir 21.10.16 Proces

Fondit SHQ zhvillimit

postare
91 20.10.16 D.B.U Shkoder – NjA Hajmel dergohet letra e Z.L per problemin e tokes; informacion per problemin e ; kerkese per inspektim te fodeve te perfituara nga prog. e zhvillimit

 

 

14.10.16

 

07.10.16

Proces

Bashkia Vau-Dejes

DBU Shkoder

Kryeministria

Ministriae Finances dhe Bujqesore

postare
92 11.10.16 Kerkese per kopje dokumentacioni nga arkiva 18.10.16 kyer postare
93 12.10.16 Kerkese-ankese lidhur me ndertimin e nje pallati.

IKMT- Tirane: Kthim pergjigje

25.10.16

 

06.12.16

proces

 

perfunduar

postare

 

postare

94 17.10.16

 

09.12.16

Kerkese ankese lidhur me kesh.kom Gjegjan 37/19

Kthim pergjigje

 

28.10.16 Perfunduar

Bashkia Puke; Fran Marku

 

Pa tarife

95 17.10.16

09.12.16

 

Kerkese-ankese per problemin e rruges

28.10.16 Perfunduar Pa tarife
96 20.10.16

14.11.16

18.11.16

24.11.16

Kerkese-ankese per problemin e rruges ne Bardhaj-Rrethina

Informacion mbi ankesen

Kthim pergjigje

25.10.16

 

24.11.16

Proces (bashk. Shk; bordit kullimit Lezhe

perfunduar

postare
97 24.10.16 Kerkon kopje te VKB Shkoder nga arkiva 25.10.16 E kryer Pa tarife
98 24.10.16 Avokatja kerkon info nga gjendja civile 26.10.16 E kryer postare
99 24.10.16 Kerkese per  vertetim 07.11.16 E kryer postare
100 02.11.16

 

01.12.16

 Informacion per situaten e peshkimit ne liqenin e Shk

A.K.Z.M Tirane- kthim pergjigje

 

07.11.16

perfunduar postare
101 03.11.16 Kryeministria dergon ankese  lidhur me pronen e nje qytetari 18.11.16 perfunduar postare
102 04.11.16 Kerkese ankese lidhur me shembjen e baneses 10.11.16 Perfundu

Bashkia Shkoder

postare
103 15.11.16 Kerkese per doreheqje 17.11.16 perfunduar Pa tarife
104 08.11.16 Avokatia  kerkon info nga gjendja civile 10.11.16 perf postare
105 16.11.16 Kryetari i fshatit Shkoze

Kerkese – ankese lidhur me shfrytezimin e parcelave pyjore

Kthim pergjigje

22.11.16

 

13.12.16

Perfundu dt.13.12.16

Bashkise Puke

Kryetarit te fshatit

postare
106 22.11.16

 

12.12.16

Kerkese ankese lidhur me prob. e tapise se shpise

informacion

25.11.16

16.12.16

 

perfundur

postare
107 24.11.16 Nordin Shpk: kerkese ankese lidhur me situaten emergjente te ura e Spatharit 16.11.16 perfunduar postare
108 25.11.16 Shkolla “Miqesia” kerkon kopje te aktit teknik te PMNZSH-se 30.11.16 perfunduar
109 05.11.16 Kryeministria- dergon letren e Gjergj Kola per demshperblimet arkivu
110 06.12.16 Kerkese ankese per problemet e Dugagjinit 28.12.16 postare
111 06.12.16 Kryeministria-dergon shkresen  per punesimin e femijeve te saj 21.12.16 Kryer me date 21.12.16 postare
112 09.12.16 Kryeministria- dergon kerkese per shqyrtim 21.12.16 proces postare
113 19.12.16 Shoq. Dugagjini- dergon evidencen per vitin 2016 21.12.16 perfunduar postare
114 19.12.16 Shoq e invalideve-kerkese per fonde perfundu postare
115 28.12.16 Kryeministria- dergon leter per problemet e strehimit Perfundu me date 15.12.17

Pergjigje nga Ministria e Çeshtjeve Sociale

postare
01 11.01.17 Kryeministria-dergon shkresen  lidhur me prob. ekonomike 19.01.2017 Perfunduar

Dergu bashkise Puke

postare
02 19.01.17 Shoq e invalideve-lidhur me problemin e transportit 06.02.17 Proces bashkise Shkoder/ ministrise se transporteve postare
03 26.01.17 Kryeministria-dergon shkresen  lidhur me mundesin e punesimit    02.02.17 Perfunduar postare
04 26.01.17 Ministria e Puneve te Brendshme-dergon letren  lidhur me problematiken e privatizimit tek ish ndermarja gjeologjike.     01.02.17 Kthim pergjigje nga sektori i kompetencave vendore postare
05 26.01.17 Avokatia kerkon kopje dokumentet  nga arkiva (2001)    01.02.17 Ne proces Postare
06 30.01.17 Kerkese-ankese lidhur me permbytjet e vitit 2010-11 01.02.17 Perfundu postare
07 06.02.17 Drita Perdoda-kerkese ankese lidhur me strehimin     07.02.17 Perfunduar

Bashkia Shk.

postare
08 06.02.17 Kerkese takim me Prefektin 15.02.2017 perfunduar postare
09 13.02.17 Kerkese per ndihme 15.02.17 Perfundu date 15.02.17 postare
10 13.02.17 Kerkese per ndihme 15.02.17 Perfundu date 03.03.2017 postare
11 23.02.17 Avokatia kerkon akte nga zyra e gjendjes civile 01.03.17 perfunduar postare
12 27.02.17 Kerkese per ceshtje pronesie 01.03.17 perfundu

me date 03.03.2017

postare
13 02.03.17 Nazmi Gucija kerkese ankese ne lidhje me ujesjellsin 04.04.17 Proces

Bashkise Shk dhe OSHEE

postare
14 02.03.17 Avokatia  kerkese per akt lindje nga gjendja civile 10.03.17 perfundu  
15 03.03.17

26.03.17

Kryeministria bashkia Shkoder. Kerkese ankese  lidhur me strehimin 06.03.17 proces postare
16 07.03.17 Avokatia kerkese nga gjendja civile per certifikate 10.03.17 perfunduar  
17 15.03.17  Kerkese ankese per rrugen 28.03.17 perfunduar postare
18 17.03.17 Kerkese ankese lidhur me OSHEE 21.03.17 Proces

OSHEE-Shkoder

postare
19 03.04.17 Kerkese ankese lidhur me OSHEE 04.04.17 Proces

OSHEE Shkoder

 

postare
20 10.04.17 Kryeministria-letren e banoreve te fshatit Gomsiqe lidhur me energji elektrike 12.04.17 Proces

Drejtuar

OSHEE-Shk

postare
21 12.04.17 Kryeplaku i fshatit Nicaj NJA Shosh-kerkese per doreheqje 24.04.17 Perfundu

Bashkia-Shkoder

NJA Shosh

postare
22 12.04.17 Kerkese -Ankese  lidhur me pensionin e bashkeshortes 14.04.17 proces  
23 18.04.17 Kerkese -Ankese  lidhur me pronen 24.4.17 Perfunduar

IKMT

IVMT

postare
24 18.04.17 Avokatia – kerkese per çrregjistrim shtetasi 26.04.17 Perfundu

Albana Sadiku

25 21.04.17 Kerkese per informacion 26.04.17 Perfundu

Albana Sadiku

26 24.04.17 Kerkese per punesim 24.04.2017 perfundu
27 24.04.17 Kerkese per punesim 24.04.17 perfundu
28 11.05.17 Kerkese ankese per strehim 05.06.17 perfundu
29 12.05.17 Shoqata e invalideve-kerkese per dhenie statusi arkivu
30 16.05.17 Kerkese per perkujtimore per deshmorin e atdheut 22.05.17 Perfundu

Keshilit te qarkut

 

31 25.05.17 KM-dergon shkren e 40 familjeve ne rrezik erozioni ne lagjen Bahqallek 05.06.17 Perfundu

Bordi i kullimit/bashkia Shkoder

32 09.06.17 Kerkese per gjendjen civile 09.06.17 perfunduar Pa tarife
33 15.06.17 Kerkese ankese per OSHEE 03.07.17 perfunduar Pa tarife
34 23.06.17 KM-dergon ankesen e nje grupi pronaresh te NJA Velipoje 13.07.17

Kthim pergjigje-bashkia Shkoder

perfunduar
35 10.07.17 Kerkese ankese per demshperblim perfunduar
36 12.07.17 KM dergon shkresen per ndihme te shtetases 10.08.17

Derguar bashkise M.Madhe

proces
37 13.07.17 Kerkese lidhur me permbytjen nga lumi 21.08.17

Derguar bordit te kullimit

Perfunduar

07.08.17

38 18.07.17 Kerkese ankese lidhur me rrugen 27.07.17 derguar bashkise Puke perfunduar
39 25.07.17 KM-dergon shkresen e ne lidhje me pronen 27.07.17

Derguar bashkise Vau-Dejes

proces
40 07.08.17 Banoret e lagjes “rus” kerkese ankese per ujerat e zeza 10.08.17

Derguar bashkise Shkoder

41 10.08.17 Kerkese per venie ne dispozicion te  VKB nga arkiva 10.08.17 perfunduar Pa tarife
42 14.08.17 Kerkese e kryeplakut Kuq lidhur me punimet ne kete fshat  

Drejtuar bordit te kullimit

perfunduar Postare
43 25.08.17 Kryeministria –leter lidhur me problemin e prones 11.09.17 perfunduar Postare
44 30.08.17 Kryeministria- dergon shkresen e lagjes Livadhe ne lidhje me permbytjet 11.09.17 perfunduar postare
45 06.09.17 Kerkese per nje kopje leje shfrytzimi te HEC-Selca 18.09.17 proces
46 06.09.17 ABU. kthim pergjigje 10.09.17 perfunduar
47 11.09.17 Kerkese ankese lidhur me OSHEE 22.09.17 proces
48 12.09.17 Kerkese per nderhyrje  me forca xheniere 13.09.17 proces
49 25.09.17 Avokatia -kerkese per zyren e gjendjen civile 13.09.17 perfunduar
50 28.09.17  Kerkese per asfaltimin e rruges ne Bardhaj 23.10.17 perfunduar postare
51 06.10.17 Kerkese ankese per falje gjobe 23.10.17 perfunduar Pa tarife
52 09.10.17 Kerkese ankese ne lidhje me rrugen
53 09.10.17 Kerkese per punesim prane KVTP 10.10.17 perfunduar
54 30.10.17 Arqipeshkia
55 08.11.17 Kerkese ankese lidhur me punonjesin e rendit per ceshtje e kthimit te shumes
56 13.11.17 Kerkese per dhenie vertetim page pensioni 13.11.17 perfunduar
57 13.11.17 Kerkese ankese lidhur me demshperblimin e permbytjeve 14.11.17 proces
58 13.11.17 CARITAS Albania- Ftese perfunduar
59 23.11.17 Shoq H/C Danja-kerkese lidhur me permbytjet
60 24.11.17 Kerkese lidhur me probleme social ekonomike 30.11.17 proces postare
61 24.11.17 Sindikata e punonjesve te industrise kerkese per takim 11.12.17 proces postare
62 30.11.17 Sabina shpk-Kerkese per zgjatjen e afatit per pastrimin ne lumin Drin perfunduar postare
63 15.12.17 Kerkon takim ne Prefekture 26.12.2017 proces postare
64 18.12.17 Kerkese per sponsorizim udhetimi 21.12.2017 perfunduar postare

 

 

 

 

Nr.  Data e regjistrimit të kërkesës Objekti                                                                                                                                            Data e kthimit të përgjigjes Statusi i   kërkesës Tarifa

 

1 03.01.18 N. Gj – kerkese lidhur me VKB Vau-Dejes 24.01.2018 perfunduar ska
2 11.01.18 Shoq e invaditeve – per statusin e invalidit te punes 24.01.18

Arkivuar

perfunduar ska
3 11.01.18 Kerkese per  falje gjobe 11.01.18 perfunduar ska
4 16.01.18 Kerkon takim me Prefektin 29.01.18 perfunduar postare
5 16.01.18 Unioni egjiptian –autorizim per perfaqesues 29.01.18

Arkivuar

perfunduar ska
6 22.01.18  Ankese per OSHEE 05.02.18 Proces-derguar OSHEE-se
7 22.01.18 Ankese ne lidhje me demshperblimet e permbytjeve 05.02.18 Perfunduar

arshivuar

ska
8 05.02.18 Kerkese takim me Prefektin 05.02.18 Pergjigje administrative postare
9 07.02.18 Kerkese ankese lidhur në dëmshperblim për djegie banese.

Kërkese lidhur me VKB Vau-Dejës nr.08 viti 2017

Perfunduar Arkivuar
10 12.02.18 kerkese ankese per verifikim të VKB Shkoder 23.02.18 Proces

Bashkise shk+KBSH+ZVRPP+KM+B.Dragusha

11 20.02.18 Kerkese- ankese per demshperblimet 28.02.18 Proces-dergu shkrese KESH-it postare
12 21.02.18 kerkese-ankese per gjoben e GJC bashkia SHK 26.02.18 kryer postare
13 23.02.18 Kerkese per punesim 26.02.18 perfunduar
14 08.03.18 Familje te fshatit Baks i ri

Kerk-ankese ne lidhje me token

15 09.03.18  Kerkese per  falje gjobe 09.03.18 Perfundur postare
16 12.03.18  Kerkese per doreheqje 12.03.18 perfunduar Pa tarif
17 13.03.18 Klinika e ligjit- Kerkese per info lidhur me permbytjet 2018 15.03.18 perfunduar postare
18 15.03.18 Kerkese per  takim me Prefektin Perfunduar
19 15.03.18 Kerkese-ankese ne lidhje me zaptimin e hapsires publik 27.03.18 Proces.shkrese bashkise Shk. postare
20 23.03.18 Kerkese per ndreqje gabimi ZGJC 26.03.18 perfunduar postare
21 26.03.18 Kerkese per  falje gjobe 26.03.18 perfunduar postare
22 27.03.18  Kerkese per  falje gjobe 27.03.18 perfunduar postare
23 27.03.18 Kerkese per punesim Perfunduat.konkurs te Dapi
24 28.03.18 Kerkese per punesim Perfundura ska
25 28.03.18 Kerkese per punesim Perfunduar
26 30.03.18 Kerkese .Ankese ne lidhje me pronen Perfundua
27 30.03.18  Kerkese per korrigjim emri 03.04.18 perfunduar
28 05.04.18 Kerkese ankese per zhurmat 10.04.18 Perfunduar postare
29 10.04.18 Kerkese per falje gjobe 10.04.18 Perfunduar ska
30 10.04.18 Kerkese ankese per ujesjellsin 10.05.18 Perfunduar
31 12.04.18 Kerkese ankese per pronen 22.05.18 proces
32 13.04.18 Kerkese -Ankese  per te hap nje rruge ne fermentim 30.04.18 proces postare
33 18.04.18 Albanien Courier-kerkese per lidhje kontrate per legalizimin e dokumentave 07.05.18 perfunduar
34 08.05.18 Kerkese per falje gjobe 08.05.18 Perfunduar
35 10.05.18  Kerkese Ankese  per ndih-ek 16.05.18 Proces
36 14.05.18 Kerkese per  dokumente nga ZGJC 22.05.18 perfunduar postare
37 18.05.18  Kerkese per takim me prefektin 21.05.18 Perfunduar postare
38 18.05.18 Kerkese per punesim Perfunduar postare
39 21.05.18 Avokatura kerkese ankese per Vkm 329 25.05.18 Perfunduar
40 25.05.18 Kerkese per ekzekutim i detyrimit te prapambetur 07.06.18 postare
41 25.05.18 Kerkese per falje gjobe 25.05.28 Perfunduar
42 25.05.18 Kerkese ankese per prishje te qetsise publike 05.06.18 proces
43 31.05.18 Kerkese ankese per Nd-Ek 19.06.18 Proces postare
44 11.06.18  Kerkese per dokumenta nga ZGJC 21.06.18 Perfunduar
45 14.06.18 Kerkese per punesim 18.06.18 Perfunduar
46 18.06.18 Kerkon falje gjobe 18.06.18 Perfunduar
47 19.06.18 Shoq.Verberve Malësi e Madhe 21.06.18 postare
48 28.06.18 KA – Banoret e lagjes Vasil Shanto ne ndotjen e mjedisit 04.07.18 postare
49 02.07.18 Kerkese per rikthim ne skemen e lejes se zakonshme 04.07.18 Perfunduar
50 09.07.18 Av.SH . L kerkon certifikate nga ZGJC 16.07.18 Perfunduar postare
51 10.07.18 ZQ Mjedisit – Ankim ne lidhje me lejen minerale ne Rosek 16.07.18 Proces postare
52 19.07.18 Av.B. Sh -kerkon dokumentacion nga arkiva jone. 30.07.18 perfunduar postare
53 26.07.18 Kerkese ankese lidhur me investimet ne zonen e dugagjinit 30.07.18 perfunduar postare
54 06.08.18 Kerkese per punesim ne sektorin e EC postare
55 06.08.18 Kerkese per punesim ne sek. e E.C postare
56 06.08.18 Kerkese per punesim ne sekt e E.C postare
57 07.08.18 Banoret e pallatit Xhenis ankese per lageshtiren ne ambjente 15.08.18 proces postare
58 23.08.18 Banoret e lagjes Rus-ankese per hapsirat publike 28.08.2018 proces postare
59 24.08.18 Sabina shpk –kerkese per paisjen me leje perdorimi 28.08.18 Perfunduar postare

 

60 27.08.18 Kerkese per  falje gjobe 27.08.18 Perfunduar postare
61 27.08.18 Kerkese per falje gjobe 27.08.18 Perfunduar postare
62 28.08.18 Kerkese per paisje me AMTP 10.08.18 proces postare
63 28.08.18 Kerkese per doreheqje 28.08.18 perfunduar postare
64 03.09.18 Kerkese per kopje te dokumentave nga arkiva 04.09.18 perfunduar postare
65 06.09.18 Shq. Invalideve kerkes per zyre 04.09.18 Perfunduar postare
66 07.09.18  Kerkese ankese ne lidhje djegien e banese 01.10.18 Perfunduar postare
67 19.09.18 Kuvendi i Shq. dergon kerkesen e K.M lidhur me prob. e  strehimit 27.09.18 proces postare
68 21.09.18 Kerkese lidhur ne konfliktin e pronesise 26.09.18 postare
69 25.09.18 Kerkese ankese me prob e hapjes se rruges 03.10.18 postare
70 28.09.18 Kerkese per  Falje gjobe 28.09.18 Perfunduar postare
71 08.10.18  Kerkese per pagen 08.10.18 Perfunduar postare
72 10.10.18  Peticion ne lidhje me ndryshimin e mesueses ne shkollen e Thethit proces postare
73 12.10.18 Kerkese per takim 17.10.18 Perfunduar postare
74 15.10.18  Kerkese -Ankese  ne lidhje me PAK 25.10.18 Perfunduar postare
75 15.10.18  Kerkese -Ankese  lidhur me token 22.10.18 Perfunduar postare
76 15.10.18 Shoq.e invd te punes – kerkese per zyre 22.10.18 Perfunduar postare
77 15.10.18 Kerkese per falje gjobe 15.10.18 perfunduar postare
78 18.10.18  Kerkese  per  takim me Prefektin Perfunduar postare
79 19.10.18 Z.Gj.Civile Qender M.Madhe kerkon vendim per ndryshim mbiemri postare
80 22.10.18 Kerkese per pagen Perfunduar postare
81 22.10.18 Kerkese -Ankese  lidhur me pronen 09.10.18 postare
82 30.10.18 Shoq “E te verberve” kerkese ankese lidhur me VKM nr.329 06.11.18 Perfunduar postare
83 01.11.18 IRSH-kerkese per bashkepunim 06.11.18 perfunduar postare
84 02.11.18 Klinika e ligjit –ankese qytetari 09.11.18 proces postare
85 06.11.18 Familje te fshatit Kuq-ankese per inertet postare
86 07.11.18 Kerkese ankese per bllokimin e rruges 14.11.18 Perfunduar postare
87 07.11.18  Ankese 14.11.18 perfunduar postare
88 13.11.18  Kerkese ankese per servitutet 14.11.18 Perfunduar postare
89 19.11.18 KLSH-dergon ankesen e L. Hasaj 26.11.18 proces postare
90 20.11.18  Kerkese ankese per rrugen 04.11.18 perfunduar postare
91 27.11.18 Eurosia sh.a kerkese vertetim per realizim tenderi 04.12.18 perfundim postare
92 10.12.18 Kerkese per  falje gjobe 10.12.18 Perfunduar postare
93 19.12.18 Kerkese ankese per shembjen ne lagjen Iliria 21.12.18 postare
94 20.12.18 Aplikim per pozicion pune ne sektorin e Zhvillimit Urban 20.12.18 postare
95 27.12.18 Aplikim per pozicion  pune ne sektorin e Zhvillimit Urban 27.12.18 postare
01 16.01.19 Kerkese ankese 16.01.19 Perfunduar postare
02 22.01.19 Kerkese per terheqje dosje 22.01.19 Perfunduar postare
03 22.01.19 Kerkese per doreheqje 22.01.19 Perfunduar postare
04 22.01.19 Kerkese per VKB-ne nr.329 11.03.19 Perfunduar postare
05 25.01.19 Shoq. “hapat e lehte” kerkese per informacion 07.02.19 Perfunduar postare
06 11.02.19 Kerkese per vertetim page Perfunduar postare
07 12.02.19 Kerkese per terheqje dosje personale postare
08 18.02.19  Kerkese-ankese lidhur me rregjistrimin e pasurise 25.02.19 Perfunduar postare
09 27.02.19

 

Geri shpk kerkese 25.02.19 Perfunduar postare
10 25.02.19 Kerkese per  falje gjobe 25.02.19 perfunduar postare
11 27.02.19 Banoret e lagjes “10-korriku” lidhu me mjedisin ku banojne 28.03.19 Perfunduar postare
12 25.03.19 Kerkese per falje gjobë 25.03.19 Perfunduar
13 27.03.19 Banorët e lagjes 10 korriku ankohen për ambjentin 28.03.19 Perfunduar
14 09.04.19  Kerkese per falje gjobe 09.04.19   Perfunduar
15 09.04.19 Kerkese per takim me Prefektin 09.04.19 Perfunduar
16 09.04.19 E.SH/S.C/B.GJ/A.Z/E.L/A.U kerkese per punsim 09.04.19 Perfunduar
17 10.04.19 Arqipeshvia- kerkese per mundesi parkimi 10.04.19 Perf
18 10.04.19 Kerkese per  takim me Prefektin 10.04.19
19 16.04.19 Bashkia Vau-Dejës kthim pergjigje L.D 10.04.19
20 16.04.19 Kerkesë për ndihme .ekonomike 23.04.19
21 16.04.19 Kerkese -ankese për strehim 26.04.19
22 18.04.19  Kerkese per ndertimin e një ure 02.05.19 ARRSH- kthim pergjigje datë 03.07.19
23 19.04.19 Kerkese per dokumenta nga arkiva 06.04.19 Perfunduar ska
24 23.04.19 Kerkese per falje gjobe 23.04.19 Perfunduar ska
25 23.04.19  Kerkese ankes  për pronën 23.04.19 Perfunduar
26 24.04.19  Kerkese ankese për pronën 24.04.19 Perfunduar
27 25.04.19 Kerkese per  takim më Prefektin

Pergjigje nga DRK kombetare

10.05.19

22.05.19

Perfunduar
28 25.04.19 Kerkese për realizim praktike Perfunduar ska
29 26.04.19 Kerkesë për punësim Perfunduar ska
30 03.05.19 Kerkese per  falje gjobë 03.05.19 Perfunduar ska
31 06.05.19 Kërkesë për punësim

DAR kthim pergjigje

06.05.19

10.05.19

Perfunduar postare
32 13.05.19 Av.  kerkese për ZGJC 15.05.19 Perfunduar ska
33 16.05.19 Permbarues privat  kerkese për paisje me çertifik Perfunduar ska
34 20.05.19 Klinika e ligjit kerkesë për dokumentacion 23.05.19 Perfunduar ska
35 20.05.19  Kerkese per vertetim page 24.05.19 Perfunduar ska
36 23.05.19 LANÇ kerkse në lidhje me monumentin e Vaso Kadisë 30.05.19 Perfunduar
37 23.05.19 Kerkese ankese në lidhje me tokën 30.05.19 Perfunduar postare
38 28.05.19 Kerkesë ankesë në lidhje me OSHEE 28.05.19 Perfunduar postare
39 31.05.19 Kerkesë ankës për pronën 05.06.19 Perfunduar postare
40 31.05.19  Kerkese per  falje gjobe 31.05.19 Perfunduar ska
39 31.05.19 Kerkese për angazhim në zgjedhjet 30.06.2019 31.05.19 Perfunduar ska
40 17.06.19 Kerkese për informacion 05.08.19 Perfunduar ska
41 24.06.19 Kerkesë për falje gjobe 24.08.19 Perfunduar ska
42 24.06.19 Kerkesë për ndryshim të KZAZ nr.6 24.06.19 Perfunduar ska
43 27.06.19/

28.06.19/

28.06.19

Kerkesë për ndryshime në KZAZ-të nr. 2,3,4,5 27-28.06.19

Kryer KQZ

Perfunduar ska
44 05.07.19 Bizneset ankesë për kiosken në pedonale Perfunduar ska
45 10.07.19  Kerkesë për kopje dokumentacioni 10.07.19 Perfunduar postare
46 25.07.19  Kerkese për vertetim page 25.07.19 Perfunduar ska
47 25.07.19 Kerkese -Ankese  e BASSHI shpk. 30.07.19 Perfunduar postare
48 05.08.19 Av. I popullit kerkese për informacion Perfunduar postare
49 05.08.19 Kerkese per falje gjobe 05.08.19 Perfunduar postare
50 09.08.19 Kerkese per falje gjobe 13.08.19 Perfunduar ska
51 16.08.19 Kerkese per doreheqje si kryetar i zgjedhur i bashkise Shk. 21.08.19 perf postare
52. 21.08.19 Kerkese e kesh bashkiak Shk per informacion 06.08.19 Perfunduar postare
53 27.08.19 Kerkese ankese lidhur me strehimin 06.08.19 Perfunduar postare
54 30.08.19 Kerkese ankese 06.08.19 Perfunduar postare
55 04.09.19  Kerkese ankese lidhur me hapsiren publike 10.09.19 Perfunduar postare
56 10.09.19 Kerkese per falje gjobe 11.09.19 Proces postare
57 11.09.19 Kerkese per doreheqje 13.09.19 Perfunduar postare
58 25.09.19  Kerkese ankese lidhur me pensioni 13.09.19 Perfunduar postare
59 25.09.19 Presidenca-dergon letren e L.D 13.09.19 Perfunduar postare
60 30.09.19 Ergys 2010 MS njoftim per ndryshim te tarifes se transportit Perfunduar postare
61 01.10.19

 

 

 ankese lidhur me permbytjet e HC postare
62 04.10.19 Kerkese per certifikat nga ZGJC Perfunduar postare
63 28.10.19 Kerkese per  falje gjobe 28.10.19 Perfunduar postare
64 28.10.19  Ankese lidhur me zgjedhjet e kryepleqve ne Fushe Arrez 05.11.19 Perfunduar postare
65 31.10.19 Kerkese per  falje gjobe 31.10.19 Perfunduar postare
66 31.10.19  Kerkese per doreheqje 04.10.19 Perfunduar postare
67 05.11.19 Kerkese per falje gjobe 05.11.19 Perfunduar postare
68 11.11.19 Kerkese per  falje gjobe 11.11.19 Perfunduar postare
69 18.11.19 Kerkese ankese për pronën 20.11.19 Perfunduar postare
70 03.12.19  Kerkese ankese lidhur me ndotjen akustike ne pedonalen Shk 13.12.19 Perfunduar postare
71 04.12.19 Kerkese per falje gjobe 13.12.19 Perfunduar postare
72 05.12.19 Kerkese ankese per vaditjen 04.12.19 proces postare
73 10.12.19 Kërkesë për punësim Perfunduar postare
74 16.12.19 Kerkesë për punësim Perfunduar postare
75 16.12.19 Kerkesë lidhur me pagën 18.12.19 Perfunduar postare
76 24.12.19  Kerkesë për falje gjobe 24.12.19 Perfunduar postare
77 30.12.19 Kerkesë për falje gjobe 24.12.19 Perfunduar postare
1. 10.01.20 Kerkesë për falje gjobe 10.01.20 Perfunduar postare
2. 14.01.20 Av.E. P kërkesë në lidhje me VKB e Fushë –Arrëz . 24.01.20 Perfunduar postare
3. 23.01.20 Kerkesë për dokumenta nga arkiva 24.01.20 Perfunduar postare
4. 29.01.20 Kerkese-ankese  lidhur me pronën 03.02.20 proces postare
5. 31.01.20 Kërkesë për terheqjen e dosjes 03.02.20 Perfunduar postare
6. 31.01.20 ZGJC Paskuqan kerkesë për dokumenta 04.02.20 Perfunduar postare
7. 06.02.20 Kerkese ankese per demet e termetin Perfunduar postare
8. 21.02.20 Kerkese lidhur me pagën 26.02.20 Perfunduar postare
9. 24.02.20  Kerkesë ankesë lidhur me ujësjellësin Perfunduar postare
10. 25.02.20 Kerkese ankese lidhur me hapsirën publike Perfunduar postare
11. 03.03.20 Kerkese-ankese pwr faturimet e ujwsjellsit Nw proces
12. 31.03.20 Kerkese ankese per demshperblimet ne fshatin Dardhe nga shkarjet e dheut 17.04.20 Proces postare
13. 14.04.20 Kerkese ankese per ndotjen e mjedisit 28.04.20 Perfunduar Postare
14. 16.04.20 Kerkese ankese per mbeshtetje me ilaqe ne keto dite epidemie 22.04.20 Perfunduar postare
15. 17.04.20 Kerkese ankese per ceshtjen e pensionit 23.04.20 Perfunduar postare
16. 21.04.20 Kerkese per kopje te VKB-se te Fushe Arrezit nr. 23/2017 26.04.2020 Perfunduar Postare
17. 22.04.20 Kerkese ankese lidhur probleme social ekonomike 24.04.20 Perfunduar postare
18. 23.04.20 Kerkese per ndihme me pako ushqimore 24.04.20 Perfundua r Postare
19. 27.04.20 Kerkese per ndihme me pako ushqimore 28.04.20 Perfunduar
20. 29.04.20 Kerkese per ndihme me pako ushqimore 30.04.20 Perfunduar postare
21. 13.05.20 Kerkese per leje te zhvillimit te aktiviteve sportive 22.05.20 Perfunduar Postare
22. 21.05.20 Kerkese per vertetim page 15.05.20 Perfunduar postare
23. 22.05.20 Kerkese per takim me Prefektin 28.05.20 Perfunduar

 

Shkarko këtu Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (1)