LAJME

Formular i vetedeklarimit

Në bazë e për zbatim të Pikës 1, të Kreut VI,

të Vendimit Nr. 17/2016, të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, “’Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të gjithë nëpunësit e shërbimit civil të nivelit qendror dhe vendor, duke filluar nga data 29.03.2016 dhe në përputhje me afatet ligjore të proçesit të vetëdeklarimit, duhet të depozitojnë personalisht pranë (institucineve perkatese, siç i percakton ligji i sipercituar) Formularin e Vetëdeklarimit të shoqëruar me një kopje të një dokumenti identifikues.

 

SHKARKO NE PDF

 

Paulin Radovani

PREFEKT

Shpërndaje: